den svære

 

EU kommisionen - Din partner til den nye persondata forordning i 2018

Læs, forstå og brug:

 

I

(Lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679

af 27. april 2016

om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri

udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om

databeskyttelse)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 16,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget ( 2 ),

efter den almindelige lovgivningsprocedure ( 3 ), og

ud fra følgende betragtninger:

 

(1) Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger er en grundlæggende rettighed.

I artikel 8, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (»chartret«) og i artikel 16,

stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsættes det, at enhver har ret til

beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende.

(2) Principperne og reglerne for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af deres personoplysnin­

ger bør, uanset deres nationalitet eller bopæl, respektere deres grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder,

navnlig deres ret til beskyttelse af personoplysninger. Denne forordning har til formål at bidrage til skabelsen af et

område med frihed, sikkerhed og retfærdighed samt en økonomisk union og til økonomiske og sociale

fremskridt, styrkelse af og konvergens mellem økonomierne inden for det indre marked og fysiske personers

velfærd.

 

(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF ( 4 ) har til formål at harmonisere beskyttelsen af fysiske

personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteter og at sikre

den frie udveksling af personoplysninger mellem medlemsstaterne.

4.5.2016 L 119/1 Den Europæiske Unions Tidende DA

( 1 ) EUT C 229 af 31.7.2012, s. 90.

( 2 ) EUT C 391 af 18.12.2012, s. 127.

( 3 ) Europa-Parlamentets holdning af 12.3.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 8.4.2016 (endnu

ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning af 14.4.2016.

 

( 4 ) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31). (4) Behandling af personoplysninger bør have til formål at tjene menneskeheden. Retten til beskyttelse af personop­

lysninger er ikke en absolut ret; den skal ses i sammenhæng med sin funktion i samfundet og afvejes i forhold til

andre grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Denne forordning

overholder alle de grundlæggende rettigheder og følger de frihedsrettigheder og principper, der anerkendes i

chartret som forankret i traktaterne, navnlig respekten for privatliv og familieliv, hjem og kommunikation,

beskyttelsen af personoplysninger, retten til at tænke frit, til samvittigheds- og religionsfrihed, ytrings- og

informationsfrihed, frihed til at oprette og drive egen virksomhed, adgang til effektive retsmidler og til en

retfærdig rettergang og kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed.

 

(5) Den økonomiske og sociale integration, der er en følge af det indre markeds funktion, har medført en kraftig

vækst i bevægelserne af personoplysninger på tværs af landegrænserne. Udvekslingen af personoplysninger

mellem offentlige og private aktører, herunder fysiske personer, sammenslutninger og virksomheder, i Unionen er

steget. De nationale myndigheder i medlemsstaterne opfordres i EU-retten til at samarbejde og udveksle personop­

lysninger for at kunne varetage deres hverv og udføre opgaver på vegne af en myndighed i en anden

medlemsstat.

 

(6) Den hastige teknologiske udvikling og globaliseringen har skabt nye udfordringer, hvad angår beskyttelsen af per­

sonoplysninger. Omfanget af indsamlingen og delingen af personoplysninger er steget betydeligt. Teknologien

giver både private selskaber og offentlige myndigheder mulighed for at udnytte personoplysninger i et hidtil uset

omfang, når de udøver deres aktiviteter. Fysiske personer udbreder i stigende grad deres personoplysninger

offentligt og globalt. Teknologien har ændret både økonomien og sociale aktiviteter og bør yderligere fremme den

frie udveksling af personoplysninger inden for Unionen og overførslen af oplysninger til tredjelande og

internationale organisationer, samtidig med at der sikres et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

 

(7) Denne udvikling kræver en stærk og mere sammenhængende databeskyttelsesramme i Unionen, som understøttes

af effektiv håndhævelse, fordi det er vigtigt at skabe den tillid, der gør det muligt, at den digitale økonomi kan

udvikle sig på det indre marked. Fysiske personer bør have kontrol over deres personoplysninger. Sikkerheden

både retligt og praktisk bør styrkes for fysiske personer, erhvervsdrivende og offentlige myndigheder.

 

(8) Når denne forordning fastsætter, at der kan indføres specifikationer eller begrænsninger af dens regler ved

medlemsstaternes nationale ret, kan medlemsstaterne, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til

sammenhængen og for at gøre de nationale bestemmelser forståelige for de personer, som de finder anvendelse

på, indarbejde elementer af denne forordning i deres nationale ret.

 

(9) Målsætningerne og principperne i direktiv 95/46/EF er stadig gyldige, men direktivet har ikke forhindret en

fragmentering af gennemførelsen af databeskyttelse i Unionen, manglende retssikkerhed eller en udbredt offentlig

opfattelse af, at der er betydelige risici for beskyttelsen af fysiske personer, navnlig i forbindelse med

onlineaktivitet. Forskelle i niveauet for beskyttelsen af fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig

retten til beskyttelse af personoplysninger, i forbindelse med behandling af personoplysninger i medlemsstaterne,

kan forhindre fri udveksling af personoplysninger i Unionen. Disse forskelle kan derfor udgøre en hindring for

udøvelsen af en række økonomiske aktiviteter på EU-plan, virke konkurrenceforvridende og hindre

myndighederne i at varetage de opgaver, de er pålagt i medfør af EU-retten. En sådan forskel i beskyttelsesniveauet

skyldes forskelle i gennemførelsen og anvendelsen af direktiv 95/46/EF.

 

(10) For at sikre et ensartet og højt niveau for beskyttelse af fysiske personer og for at fjerne hindringerne for

udveksling af personoplysninger inden for Unionen bør beskyttelsesniveauet for fysiske personers rettigheder og

frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af sådanne oplysninger være ensartet i alle medlemsstater. Det

bør sikres, at reglerne for beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i

forbindelse med behandling af personoplysninger anvendes konsekvent og ensartet overalt i Unionen. I

forbindelse med behandling af personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse eller for at udføre en

opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige

har fået pålagt, bør medlemsstaterne kunne opretholde eller indføre nationale bestemmelser for yderligere at

præcisere anvendelsen af denne forordnings bestemmelser. Sammen med generel og horisontal lovgivning om

databeskyttelse til gennemførelse af direktiv 95/46/EF har medlemsstaterne flere sektorspecifikke love på områder,

hvor der er behov for mere specifikke bestemmelser. Denne forordning indeholder også en manøvremargen, så

medlemsstaterne kan præcisere reglerne heri, herunder for behandling af særlige kategorier af personoplysninger

(»følsomme oplysninger«). Denne forordning udelukker således ikke, at medlemsstaternes nationale ret fastlægger

omstændighederne i forbindelse med specifikke databehandlingssituationer, her..........

 

Resten kan findes her:

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA

BB-Soft APS, Sviegade 5,

St. Darum, 6740 Bramming

Kontakt tlf:

+4522232505