den svære


EU kommisionen - Din partner til den nye persondata forordning i 2018


Læs, forstå og implementer:


I

(Lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679

af 27. april 2016

om  beskyttelse  af  fysiske  personer  i  forbindelse  med  behandling  af  personoplysninger  og  om  fri

udveksling  af  sådanne  oplysninger  og  om  ophævelse  af  direktiv  95/46/EF  (generel  forordning  om

databeskyttelse)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 16,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget ( 2 ),

efter den almindelige lovgivningsprocedure ( 3 ), og

ud fra følgende betragtninger:


(1)   Beskyttelse af fysiske personer  i forbindelse med behandling af personoplysninger er en grundlæggende rettighed.

I  artikel  8,  stk.  1,  i  Den  Europæiske  Unions  charter  om  grundlæggende  rettigheder  (»chartret«)  og  i  artikel  16,

stk.  1,  i  traktaten  om  Den  Europæiske  Unions  funktionsmåde  (TEUF)  fastsættes  det,  at  enhver  har  ret  til

beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende.

(2) Principperne og reglerne for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af deres personoplysnin­

ger  bør,  uanset  deres  nationalitet  eller  bopæl,  respektere  deres  grundlæggende  rettigheder  og  frihedsrettigheder,

navnlig deres ret til beskyttelse af personoplysninger. Denne forordning har til formål at bidrage til skabelsen af et

område  med  frihed,  sikkerhed  og  retfærdighed  samt  en  økonomisk  union  og  til  økonomiske  og  sociale

fremskridt,  styrkelse  af  og  konvergens  mellem  økonomierne  inden  for  det  indre  marked  og  fysiske  personers

velfærd.


(3)   Europa-Parlamentets  og  Rådets  direktiv  95/46/EF ( 4 )  har  til  formål  at  harmonisere  beskyttelsen  af  fysiske

personers  grundlæggende  rettigheder  og  frihedsrettigheder  i  forbindelse  med  behandlingsaktiviteter  og  at  sikre

den frie udveksling af personoplysninger mellem medlemsstaterne.

4.5.2016  L 119/1  Den Europæiske Unions Tidende  DA   

( 1 ) EUT C 229 af 31.7.2012, s. 90.

( 2 ) EUT C 391 af 18.12.2012, s. 127.

( 3 ) Europa-Parlamentets holdning af 12.3.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 8.4.2016 (endnu

ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning af 14.4.2016.


( 4 ) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31). (4) Behandling  af  personoplysninger  bør  have  til  formål  at  tjene  menneskeheden.  Retten  til  beskyttelse  af  personop­

lysninger er  ikke en absolut ret; den skal ses i sammenhæng med sin funktion i samfundet og afvejes i forhold til

andre  grundlæggende  rettigheder  i  overensstemmelse  med  proportionalitetsprincippet.  Denne  forordning

overholder  alle  de  grundlæggende  rettigheder  og  følger  de  frihedsrettigheder  og  principper,  der  anerkendes  i

chartret  som  forankret  i  traktaterne,  navnlig  respekten  for  privatliv  og  familieliv,  hjem  og  kommunikation,

beskyttelsen  af  personoplysninger,  retten  til  at  tænke  frit,  til  samvittigheds-  og  religionsfrihed,  ytrings-  og

informationsfrihed,  frihed  til  at  oprette  og  drive  egen  virksomhed,  adgang  til  effektive  retsmidler  og  til  en

retfærdig rettergang og kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed.


(5)   Den  økonomiske  og  sociale  integration,  der  er  en  følge  af  det  indre  markeds  funktion,  har  medført  en  kraftig

vækst  i  bevægelserne  af  personoplysninger  på  tværs  af  landegrænserne.  Udvekslingen  af  personoplysninger

mellem offentlige og private aktører, herunder fysiske personer, sammenslutninger og virksomheder, i Unionen er

steget. De nationale myndigheder i medlemsstaterne opfordres i EU-retten til at samarbejde og udveksle personop­

lysninger  for  at  kunne  varetage  deres  hverv  og  udføre  opgaver  på  vegne  af  en  myndighed  i  en  anden

medlemsstat.


(6) Den hastige teknologiske udvikling og globaliseringen har skabt nye udfordringer, hvad angår beskyttelsen af per­

sonoplysninger.  Omfanget  af  indsamlingen  og  delingen  af  personoplysninger  er  steget  betydeligt.  Teknologien

giver både private  selskaber  og offentlige myndigheder  mulighed for at  udnytte personoplysninger  i et hidtil  uset

omfang,  når  de  udøver  deres  aktiviteter.  Fysiske  personer  udbreder  i  stigende  grad  deres  personoplysninger

offentligt og globalt. Teknologien har ændret både økonomien og sociale aktiviteter og bør yderligere fremme den

frie  udveksling  af  personoplysninger  inden  for  Unionen  og  overførslen  af  oplysninger  til  tredjelande  og

internationale organisationer, samtidig med at der sikres et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.


(7)   Denne udvikling kræver en stærk og mere sammenhængende databeskyttelsesramme i Unionen, som understøttes

af  effektiv  håndhævelse,  fordi  det  er  vigtigt  at  skabe  den  tillid,  der  gør  det  muligt,  at  den  digitale  økonomi  kan

udvikle  sig  på  det  indre  marked.  Fysiske  personer  bør  have  kontrol  over  deres  personoplysninger.  Sikkerheden

både retligt og praktisk bør styrkes for fysiske personer, erhvervsdrivende og offentlige myndigheder.


(8)   Når  denne  forordning  fastsætter,  at  der  kan  indføres  specifikationer  eller  begrænsninger  af  dens  regler  ved

medlemsstaternes  nationale  ret,  kan  medlemsstaterne,  i  det  omfang  det  er  nødvendigt  af  hensyn  til

sammenhængen  og  for  at  gøre  de  nationale  bestemmelser  forståelige  for  de  personer,  som  de  finder  anvendelse

på, indarbejde elementer af denne forordning i deres nationale ret.


(9)   Målsætningerne  og  principperne  i  direktiv  95/46/EF  er  stadig  gyldige,  men  direktivet  har  ikke  forhindret  en

fragmentering af gennemførelsen af databeskyttelse i Unionen, manglende retssikkerhed  eller  en udbredt offentlig

opfattelse  af,  at  der  er  betydelige  risici  for  beskyttelsen  af  fysiske  personer,  navnlig  i  forbindelse  med

onlineaktivitet.  Forskelle  i  niveauet  for  beskyttelsen  af  fysiske  personers  rettigheder  og  frihedsrettigheder,  navnlig

retten  til  beskyttelse  af  personoplysninger,  i  forbindelse  med  behandling af  personoplysninger  i  medlemsstaterne,

kan  forhindre  fri  udveksling  af  personoplysninger  i  Unionen.  Disse  forskelle  kan  derfor  udgøre  en  hindring  for

udøvelsen  af  en  række  økonomiske  aktiviteter  på  EU-plan,  virke  konkurrenceforvridende  og  hindre

myndighederne i at varetage de opgaver, de er pålagt i medfør af EU-retten. En sådan forskel i beskyttelsesniveauet

skyldes forskelle i gennemførelsen og anvendelsen af direktiv 95/46/EF.


(10)   For  at  sikre  et  ensartet  og  højt  niveau  for  beskyttelse  af  fysiske  personer  og  for  at  fjerne  hindringerne  for

udveksling  af  personoplysninger  inden  for  Unionen  bør  beskyttelsesniveauet  for  fysiske  personers  rettigheder  og

frihedsrettigheder  i  forbindelse  med  behandling  af  sådanne  oplysninger  være  ensartet  i  alle  medlemsstater.  Det

bør  sikres,  at  reglerne  for  beskyttelse  af  fysiske  personers  grundlæggende  rettigheder  og  frihedsrettigheder  i

forbindelse  med  behandling  af  personoplysninger  anvendes  konsekvent  og  ensartet  overalt  i  Unionen.  I

forbindelse  med  behandling  af  personoplysninger  for  at  overholde  en  retlig  forpligtelse  eller  for  at  udføre  en

opgave  i  samfundets  interesse,  eller  som  henhører  under  offentlig  myndighedsudøvelse,  som  den  dataansvarlige

har  fået  pålagt,  bør  medlemsstaterne  kunne  opretholde  eller  indføre  nationale  bestemmelser  for  yderligere  at

præcisere  anvendelsen  af  denne  forordnings  bestemmelser.  Sammen  med  generel  og  horisontal  lovgivning  om

databeskyttelse til gennemførelse af direktiv 95/46/EF har medlemsstaterne flere sektorspecifikke love på områder,

hvor  der  er  behov  for  mere  specifikke  bestemmelser.  Denne  forordning  indeholder  også  en  manøvremargen,  så

medlemsstaterne  kan  præcisere  reglerne  heri,  herunder  for  behandling  af  særlige  kategorier  af  personoplysninger

(»følsomme  oplysninger«).  Denne  forordning  udelukker  således  ikke,  at  medlemsstaternes  nationale  ret  fastlægger

omstændighederne  i  forbindelse  med  specifikke  databehandlingssituationer,  her..........

  


Resten kan findes her:


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA

BB-Soft APS, Sviegade 5,

St. Darum, 6740 Bramming

Kontakt tlf:

+4522232505